پرش به محتوا
و تو ونیسا شدن را از کایلا آغاز میکنی
دیجیتال مارکتینگ ونیسا

با تو از ونیسا می پرسند، و تو، ونیسا شدن را از کایلا و از وادی آغاز می کنی.
به یاد آور روزی را که کایلا برای زمینی شدن، ابتدا غرق شد،
و سپس در سمت دیگر هستی، از هیچ برآمد.
هیچ کس ونیسا نشد، مگر با غرق شدن در کایلا  و گذشتن از وادی.